شبکه فناوری آوین ایده ایرانیان

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته
subject
رضایت از عملکرد  شبکه فناوری آوین ایده ایرانیان