راهبران انطباق نیس (NIS Group)

حوزه تخصصی : استانداردها و مجوزها (مشاوره 17025 بین المللی)

محل استقرار : تهران

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
تهران
سهروردی شمالی خیابان شهید قندی غربی کوچه دهم کوچه دهم ۱۳ ۱
۰۲۱ ۸۸۷۶۹۰۶۶
۰۲۱ ۸۸۵۱۳۳۴۰